Prawnik Poznań

Strona główna
W górę
kpc-proces

 

Kodeks postępowania cywilnego

 

punktor

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

punktor

Księga pierwsza. Proces

punktor

Tytuł I. Sąd

punktor

Dział I. Właściwość sądu

punktor

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

punktor

Oddział 1. Podstawy właściwości

punktor

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu

punktor

Rozdział 2. Właściwość miejscowa

punktor

Oddział 1. Właściwość ogólna

punktor

Oddział 2. Właściwość przemienna

punktor

Oddział 3. Właściwość wyłączna

punktor

Oddział 4. Przepisy szczególne

punktor

Dział II. Skład sądu

punktor

Dział III. Wyłączenie sędziego

punktor

Tytuł II. Prokurator

punktor

Tytuł III. Organizacje społeczne

punktor

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy

punktor

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

punktor

Tytuł IV. Strony

punktor

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa

punktor

Dział II. Współuczestnictwo w sporze

punktor

Dział III. Interwencja główna i uboczna

punktor

Dział IV. Przypozwanie

punktor

Dział V. Pełnomocnicy procesowi

punktor

Tytuł V. Koszty procesu

punktor

Dział I. Zwrot kosztów procesu

punktor

Dział II. Zwolnienie od kosztów sądowych

punktor

Tytuł VI. Postępowanie

punktor

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych

punktor

Rozdział 1. Pisma procesowe

punktor

Rozdział 2. Doręczenia

punktor

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe

punktor

Rozdział 4. Terminy

punktor

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu

punktor

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

punktor

Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji

punktor

Rozdział 1. Postępowanie pojednawcze

punktor

Rozdział 2. Pozew

punktor

Rozdział 3. Rozprawa

punktor

Dział III. Dowody

punktor

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów

punktor

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe

punktor

Oddział 1. Przepisy ogólne

punktor

Oddział 2. Dokumenty

punktor

Oddział 3. Zeznania świadków

punktor

Oddział 4. Opinia biegłych

punktor

Oddział 5. Oględziny

punktor

Oddział 6. Przesłuchanie stron

punktor

Oddział 7. Inne środki dowodowe

punktor

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów

punktor

Dział IV. Orzeczenia

punktor

Rozdział 1. Wyroki

punktor

Oddział 1. Wydanie wyroku

punktor

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków

punktor

Oddział 3. Wyroki zaoczne

punktor

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

punktor

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty

punktor

Rozdział 2. Postanowienia sądu

punktor

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń

punktor

Dział V. Środki odwoławcze

punktor

Rozdział 1. Apelacja

punktor

Rozdział 2. Zażalenie

punktor

Dział Va. Skarga kasacyjna

punktor

Dział VI. Wznowienie postępowania

punktor

Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

punktor

Tytuł VII. Postępowania odrębne

punktor

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację

punktor

Rozdział 3. Inne sprawy

punktor

Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

punktor

Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

punktor

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

punktor

Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania

punktor

Dział IVa. Postępowanie w sprawach gospodarczych

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

punktor

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

punktor

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

punktor

Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

punktor

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

punktor

Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe

punktor

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze

punktor

Dział VI. Postępowanie uproszczone

punktor

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw

punktor

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego

punktor

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

punktor

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego

punktor

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu

punktor

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

punktor

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

punktor

Oddział 1. Przepisy ogólne

punktor

Oddział 2. Doradca tymczasowy

punktor

Oddział 3. Postępowanie

punktor

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

punktor

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie

punktor

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

punktor

Oddział 1. Przepisy ogólne

punktor

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi

punktor

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie

punktor

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki

punktor

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

punktor

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli

punktor

Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia

punktor

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy

punktor

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

punktor

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności

punktor

Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej

punktor

Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe

punktor

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego

punktor

Przepisy wstępne

punktor

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

punktor

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku

punktor

Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu

punktor

Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych

punktor

Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

punktor

Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

punktor

Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego

punktor

Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku

punktor

Rozdział 9. Dział spadku

punktor

Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe

punktor

Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

punktor

Dział V. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

punktor

Dział VI. Postępowanie rejestrowe

punktor

Księga trzecia. Sąd polubowny

punktor

Przepisy wstępne

punktor

Tytuł I. Zapis na sąd polubowny

punktor

Tytuł II. Arbitrzy

punktor

Tytuł III. Postępowanie przed sądem polubownym

punktor

Tytuł IV. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

punktor

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

Część druga. Postępowanie zabezpieczające

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

punktor

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności

punktor

Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności

punktor

Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne

punktor

Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania

punktor

Dział V. Ograniczenia egzekucji

punktor

Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne

punktor

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych

punktor

Dział I. Egzekucja z ruchomości

punktor

Rozdział 1. Zajęcie

punktor

Rozdział 2. Sprzedaż

punktor

Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

punktor

Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych

punktor

Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności

punktor

Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych

punktor

Dział V. Wyjawienie majątku

punktor

Dział VI. Egzekucja z nieruchomości

punktor

Rozdział 1. Przepisy wstępne

punktor

Rozdział 2. Zajęcie

punktor

Rozdział 3. Opis i oszacowanie

punktor

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji

punktor

Rozdział 5. Warunki licytacyjne

punktor

Rozdział 6. Licytacja

punktor

Rozdział 7. Przybicie

punktor

Rozdział 8. Przysądzenie własności

punktor

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

punktor

Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

punktor

Dział VII. Egzekucja ze statków morskich

punktor

Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę

punktor

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

punktor

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

punktor

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji

punktor

Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

punktor

Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców

punktor

Rozdział 1. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

punktor

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

punktor

Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

punktor

Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

punktor

Przepis wstępny

punktor

Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym)

punktor

Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie

punktor

Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym

punktor

Tytuł V. Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej

punktor

Księga druga. Postępowanie

punktor

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa

punktor

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu

punktor

Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych

punktor

Tytuł IV. Pomoc prawna i doręczenia

punktor

Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów

punktor

Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe

punktor

Tytuł VII. Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach

punktor

Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności

punktor

Tytuł IX. Uzasadnianie prawomocnych orzeczeń

punktor

Księga trzecia. Orzeczenia sądów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sądami

punktor

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych

punktor

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią Prawną (Poznań)

tel. (061) 86-888-48

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 września 2010.