Prawnik Poznań

Strona główna
W górę

Orzeczenia SN - Izba Cywilna

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 27/07).
Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 19/07).
Remitent, który po udzieleniu indosu pełnomocniczego stał się posiadaczem weksla, jest uprawniony do dochodzenia praw z weksla, choćby nie przekreślił swojego indosu.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 20/07).
Apelacja sporządzona przez adwokata, w której zaskarżeniem objęto dwa roszczenia, a wnioskiem apelacyjnym tylko jedno z nich, podlega odrzuceniu wyłącznie w części niezawierającej wniosku apelacyjnego (art. 3701 k.p.c.).

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 138/06).
Od pozwu w postępowaniu upominawczym w sprawie gospodarczej, do której mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 12/07).
Opłata stosunkowa, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), ulega podwyższeniu za każdy następny zastosowany sposób egzekucji, bez względu na jego skuteczność.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 16/07).
Sąd może na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 6/07).
Przepis art. 397 § 2 k.p.c. w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ma zastosowanie także w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 11/07).
1. Zarządzenie przewodniczącego o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu odrębnym nie wiąże sądu.
2. Rozpoznanie sprawy w innym postępowaniu wymaga zarządzenia przewodniczącego lub postanowienia sądu.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 14/07).
Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego, zawarte w piśmie rozpoczynającym postępowanie, podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł (art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 162/06).
Wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) może uzasadniać powołanie przez stronę nowych faktów i dowodów (art. 381 k.p.c.).

Uchwała składu 7 sędziów SN z 18 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 139/06).
Prawo rybołówstwa obciążające wody państwowe na podstawie art. 16 ukazu z dnia 2 marca (19 lutego) 1864 r. o urządzeniu włościan nie wygasło z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158 ze zm.). Nie może być ono jednak wykonywane od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 35, poz. 357 ze zm.).

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 158/06).
Rygor określony w art. 1302 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy apelację wnosi sama strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 29/07).
Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nabywanych w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 7 października 2005 r., dokonuje sie zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.).

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 23/07).
Jeżeli korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia nastąpiło przed dniem 27 maja 1990 r., bieg zasiedzenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość, która do tego dnia była przedmiotem własności państwowej i z tym dniem z mocy prawa stała sie mieniem komunalnym, rozpoczyna się dnia 27 maja 1990 r.

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 21/07).
Po przystąpieniu Polski do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej.

Uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 26/07).
Jeżeli statut fundacji dopuszcza jego zmianę, nie jest wykluczona zmiana tych postanowień, które zgodne są z oświadczeniem woli o ustanowieniu fundacji i dotyczą wymagań innych niż określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.).

Uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 22/07).
Osobie, której w okresie obowiązywania ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, poz. 61 ze zm.) przydzielono dom jednorodzinny na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu takiego jak w spółdzielni budowlano - mieszkaniowej, przysługuje roszczenie o przeniesienie własności domu wraz z prawem do działki na podstawie art. 1714 i stosowanego w drodze analogii art. 52 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst : Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Uchwała z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 13/07).
1. Przepis art. 976 § 1 k.p.c. określa wyczerpująco podmioty, których udział w licytacji nieruchomości dłużnika jest wyłączony.
2. Do nabycia własności nieruchomości w toku egzekucji sądowej przepis art. 37 k.r.o. nie ma zastosowania.

Uchwała z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 8/07).
Sąd rejestrowy orzeka postanowieniem o złożeniu przez komornika do akt rejestrowych dokumentu zgłoszenia zajęcia udziału wspólnika w spółce handlowej; od postanowienia przysługuje apelacja.

Postanowienie z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 2/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
" 1. Czy przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 927 k.p.c. następuje z momentem złożenia takowego wniosku przez wierzyciela komornikowi, czy też z momentem doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty;
2. czy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym do nieruchomości dłużnika postanowienie o kosztach wydane w każdej z poszczególnych spraw korzysta z przymiotu prawomocności w sytuacji, gdy nie zostało doręczone wszystkim wierzycielom, którzy złożyli wnioski o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości;
3. czy w przypadku uznania prawomocności postanowień o kosztach postępowania - opisanych w punkcie 2 - w planie podziału w pierwszej kategorii można przyznać kwotę niższą, niż to wynika z prawomocnego postanowienia;
4. czy komornikowi przysługuje pełna opłata od kwoty wyegzekwowanej w wyniku sprzedaży nieruchomości w przypadku zaspokajania należności w planie podziału wierzycieli, którzy nie prowadzili postępowania egzekucyjnego przed komornikiem;
5. czy wierzyciel hipoteczny uczestniczy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 1036 k.p.c. bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 17/07).
W postępowaniu o dział spadku, w którym jeden ze spadkobierców jest jednocześnie zapisobiercą, sąd może na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. wydać postanowienie wstępne co do istnienia zapisu.

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 9/07).
Umorzenie postępowania o wyjawieniu majątku stanowi podstawę do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jedn. tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zm.)

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 4/07).
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł (art. 19 ust 3, 20 ust 1 i 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 7/07).
Dokonane przez komornika na podstawie art. 9113 k.p.c. zgłoszenie zajęcia udziałów wspólnika podlega badaniu przez sąd rejestrowy, orzekający o złożeniu dokumentu zgłoszenia do akt rejestrowych, w zakresie obejmującym zgodność danych zawartych w zgłoszeniu z treścią wpisów w rejestrze; odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 10/07).
Rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym skarga na orzeczenie zespołu arbitrów, wniesiona na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) nie podlega odrzuceniu bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej, jeżeli przedsiębiorca nie jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 3/07).
Roszczenie o zwrot kwoty zapłaconej na poczet świadczenia z umowy przyrzeczonej, która nie została zawarta, nie przedawnia się z upływem terminu rocznego określonego w art. 390 § 3 k.c.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 18/07).
Przed dniem 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzeczenie się przez powiat prawa własności nieruchomości, na podstawie art. 179 k.c.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 165/06).
W wypadku przedmiotowej zmiany powództwa w sprawie gospodarczej, polegającej na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast dotychczasowego, nie pobiera się opłaty od nowego roszczenia, jeżeli jego wysokość jest niższa od dotychczasowego.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 1 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 94/06).
Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 1 k.s.h.)
Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 166/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy uprawnienie (legitymacja) do żądania wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.) przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czy też Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dysponenta Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
TEZA:
Wpis hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne następuje na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13.X.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu wynikającym z ustawy zmieniającej...- Dz.U. 2002 r. Nr 241, poz. 2074).

Uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 160/06).
W razie ogłoszenia wyroku przez sędziego, który nie brał udziału w jego wydaniu zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.).

Uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 155/06).
W postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą w takiej samej wysokości jak od pozwu, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 163/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy jest skuteczne zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji w sytuacji, gdy dłużnik ujawniony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik tej spółki, pomimo dokonanego już zbycia udziałów w warunkach, gdy zawiadomienie o zajęciu zostało wystawione przed zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez dłużnika a doręczone po zbyciu tych udziałów.?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 156/06).
Dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby (art. 5986 k.p.c.).

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 148/06).
Legitymowanym do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) jest także nabywca wierzytelności, o której mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 157/06).
Przepisy art. 1046 § 3 - 8 k.p.c. stosuje się w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wyroku nakazującego wydanie altany posadowionej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - Dz.U. Nr 169, poz. 1419), w której dłużnik faktycznie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 161/06).
Nie jest dopuszczalna droga sądowa przed sądem cywilnym dla dochodzenia przez osobę godną zaufania (w rozumieniu art. 218 § 1 k.p.k.) wynagrodzenia za przechowanie rzeczy oddanej jej na przechowanie w trybie określonym w tym przepisie.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 164/06).
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości wymaga zachowania formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości.

Postanowienie z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 159/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy może odnieść skutek powództwo windykacyjne właściciela nieruchomości gruntowej, jeżeli na objętym żądaniem pozwu gruncie posadowione są części (struktury przestrzenne) budynku nie będącego jego częścią składową?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 154/06).
W razie częściowego zwolnienia strony od kosztów sądowych, polegającego na zwolnieniu od uiszczenia opłaty od pisma podlegającego opłacie, pobiera się od tego pisma opłatę podstawową (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 2 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 141/06).
W sprawie o zapłatę należności z tytułu opłaty na fundusz termomodernizacyjny utworzony uchwałą rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej członek spółdzielni może kwestionować zasadność opłaty. Opłata na fundusz termomodernizacyjny może być pobierana przed przystąpieniem do modernizacji budynku.

Uchwała z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 130/06).
Wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika.

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 100/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy w postępowaniu upadłościowym, którego ogłoszenie nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398), od sprzeciwu złożonego w trybie art. 256 pr. up. i n., a wniesionego po wejściu w życie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U.05.167.1398), pobiera się opłatę stałą wg ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U.05.167.1398), czy też wpis stosunkowy wg uchylonej ustawy z dnia 13.06.1967 r.(Dz.U.02.9.88)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 95/06).
Podatek od towarów i usług (VAT) nie wchodzi w skład niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata z wyboru (art. 98 § 3 kpc).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 147/06).
W razie zniszczenia lub zaginięcia akt, w sprawie wszczętej ponownie po upływie terminów określonych w art. 718 § 2 k.p.c. sąd odrzuca pozew oraz wszczyna z urzędu postępowanie o odtworzenie akt, chyba że zachodzą okoliczności przewidziane w art. 717 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 145/06).
Do opłaty od pozwu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółki nie ma zastosowania art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 124/06).
Zakończenie postępowania w danej instancji - w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) - następuje z chwilą wydania orzeczenia kończącego postępowanie w tej instancji.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 149/06).
Spadkobierca wydziedziczony może żądać sporządzenia spisu inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (art. 637 § 1 k.p.c.).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 143/06).
Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że pozostała po niej część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 117/06).
Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 142/06).
Jeżeli członek spółdzielni zaskarżył na podstawie art. 42 § 2 prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 122 poz. 1024), uchwałę walnego zgromadzenia inną, niż dotyczącą jego praw podmiotowych , a następnie został wykluczony ze spółdzielni na podstawie art. 24 prawa spółdzielczego w brzmieniu sprzed wskazanej nowelizacji, to zachowuje legitymację czynną wówczas, gdy zaskarżył do sądu uchwałę o wykluczeniu; utrata legitymacji czynnej następuje w razie prawomocnego oddalenia powództwa o uchylenie uchwały o wykluczeniu.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 125/06).
Dopuszczalne jest zgłoszenie zarzutu potrącenia przez wierzyciela upadłego w procesie wytoczonym przeciwko niemu przez syndyka masy upadłości w sytuacji, gdy przedstawiona do potrącenia wierzytelność została przed wytoczeniem powództwa zgłoszona w postępowaniu upadłościowym wraz z zarzutem potrącenia z wierzytelnością aktualnie dochodzoną przez syndyka.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 136/06).
Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 235 k.c.) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części, stanowiące odrębne budynki.

Postanowienie z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 135/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1. Czy w przypadku powołania się dłużnika w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności w trybie art. 837 zd. 1 k.p.c. dopuszczalne jest nieograniczone prowadzenie egzekucji w sytuacji, gdy tytuł wykonawczy zawiera wzmiankę o ograniczeniu egzekucji nie wskazując jednocześnie zakresu tego ograniczenia, a postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza nie zostało zakończone;
2. w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 - w jaki sposób nastąpić winno ograniczenie tej egzekucji, poprzez zawieszenie postępowania, umorzenie go, czy też złożenie egzekwowanych dalej środków do depozytu sądowego;
3. na której stronie postępowania egzekucyjnego spoczywa ciężar udowodnienia wysokości kwoty do której ograniczona jest odpowiedzialność dłużnika, w szczególności w sytuacji, gdy toczy się jednocześnie postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Postanowienie z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 144/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy przepis art. 95 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w brzmieniu ustalonym ustawą z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) jest przepisem szczególnym (lex specialis) w stosunku do przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; innymi słowy: czy od 1 maja 2004 r. wystarczającą podstawą wpisu hipoteki na rzecz banku jest - obok dokumentów bankowych wymienionych w art. 95 ust. 1 prawa bankowego - oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (lub o zmianie treści już wpisanej hipoteki) złożone w zwykłej formie pisemnej bez notarialnego poświadczenia podpisu właściciela?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 146/06).
Zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi.

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 134/06).
Opłata podstawowa wymieniona w art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) jest opłatą w wysokości stałej w rozumieniu art. 1302 § 3 k.p.c.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 123/06).
Własność nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87 ze zm.), a następnie - przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nie podlega przywróceniu kościelnej osobie prawnej na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 121/06).
Naruszenie pierwszeństwa przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 208, poz. 2128 ze zm.) przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości rolnej nie powoduje jej nieważności.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 133/06).
Po przekazaniu akt sprawy wraz ze sprzeciwem na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.) właściwemu sądowi przez samorządowe kolegium odwoławcze, przewodniczący wzywa do opłacenia pozwu także wówczas, gdy sprzeciw został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 131/06).
1. Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa żołnierza zawodowego pełniącego służbę stałą, przeciwko rozwiedzionemu małżonkowi o opróżnienie lokalu przydzielonego jako kwatera stała, jeżeli przydział został dokonany przed utratą mocy obowiązującej art. 28 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm.) i uwzględniał małżonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej, a pozew wniesiono po tej dacie.
2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 129/06).
Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 127/06).
Sąd przyznaje biegłemu będącemu podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług wynagrodzenie bez uwzględnienia tego podatku.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 115/06).
Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości jako sumę ulegającą podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c.) wymienia się kwotę uzyskaną z egzekucji, pomniejszoną o podatek od towarów i usług.
Niewystawienie przez komornika faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży nie stanowi przeszkody do sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 112/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1) Czy skarga na czynność komornika dokonaną w toku postępowania egzekucyjnego wszczętego i nie zakończonego przed dniem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398), złożona po dniu wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy tj. po dniu 2 marca 2006 r. podlega opłacie określonej w art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy czy też - na podstawie art. 149 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy - opłacie określonej w dotychczasowych przepisach o kosztach sądowych tj. w przepisie § 52 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 z późn. zmianami);
2) Czy przepis art. 1302 § 3 k.p.c. dodany przez art. 126 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398) i obowiązujący od dnia 2 marca 2006 r. znajduje zastosowanie do skargi na czynności komornika?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 132/06).
Jeżeli nie wszyscy wspólnicy objęli - w stosunku określonym w art. 257 § 3 w związku z art. 260 § 2 k.s.h. - udziały w kapitale zakładowym podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, podwyższenie kapitału nie dochodzi do skutku.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 113/06).
Niezamieszczenie na wydruku potwierdzającym uiszczenie w formie bezgotówkowej opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem, wymaganej stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199) może uzasadniać zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) tylko wtedy, gdy potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zawiera wystarczających danych pozwalających na przyjęcie, że opłata została uiszczona.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 120/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy podlega odrzuceniu - bez wzywania strony do uiszczenia należnej od niej opłaty sądowej - apelacja wniesiona po dniu 2 marca 2006 r. przez pełnomocnika powodów będącego adwokatem, w której został zawarty wniosek o zwolnienie powodów od kosztów sądowych, jeżeli od tej apelacji - w terminie otwartym do jej wniesienia - nie została uiszczona opłata w kwocie 30 zł.?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 126/06).
Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 k.p.c. ma ten skutek - wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r. III PZP 11/70 - że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 96/06).
1. Przewidziany w art. 1302 § 3 k.p.c. rygor odrzucenia nienależycie opłaconego środka odwoławczego lub zaskarżenia ma zastosowanie także do skargi na czynności komornika.
2. Skuteczne jest opłacenie przez radcę prawnego skargi na czynności komornika po jej wniesieniu, lecz przed upływem terminu zaskarżenia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 119/06).
Na podstawie art. 4(1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 ze zm.) nie podlegają waloryzacji udziały wniesione do spółdzielni w latach 1990-91.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 108/06).
Do należności zabezpieczonych hipoteką przymusową, wpisaną do księgi wieczystej po zajęciu nieruchomości, nie stosuje się art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 110/06).
Obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji, w której zawarto wniosek o zwolnienie od kosztów, powstaje po uwzględnieniu tego wniosku.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 88/06).
W sprawie o zachowek bank ma obowiązek udzielenia na żądanie sądu informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 118/06).
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 99/06).
Skarb Państwa jest biernie legitymowany w sprawie o naprawienie szkody wynikłej z ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), także wtedy, gdy stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że została wydana z naruszeniem prawa nastąpiło po dniu 26 maja 1990 r.

Uchwała z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 90/06).
1. Na listach wierzycieli sporządzanych na podstawie art. 278 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) umieszcza się tylko tych wierzycieli wymienionych w art. 273 ust. 2 tej ustawy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem przysługujących im wierzytelności.
2. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących kategorie interesów wierzycieli, którzy mają łącznie nie mniej niż dwie trzecie sumy wierzytelności ze wszystkich list wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie ich interesów.

Uchwała z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 98/06).
W razie oddalenia zawartego w apelacji wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przewodniczący wzywa do uiszczenia opłaty należnej od apelacji także wtedy, gdy wniósł ją adwokat.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 97/06).
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa majątkowe tylko do majątku wspólnego właścicieli lokali.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 107/06).
Przepis art. 206 k.c. ma zastosowanie w sprawie o ustalenie sposobu korzystania z kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi w związku z pełnioną służbą.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 89/06).
Wniosek o wyznaczenie przez sąd przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego (art. 34 k.p.a.) nie podlega opłacie sądowej.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 114/06).
Fundator nie może zmienić statutu fundacji, gdy jej statut nie upoważnia go do dokonywania takich zmian.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 106/06).
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.).

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/06).
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.).

Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 83/06).
Apelacja wniesiona przez adwokata, bez spełnienia obowiązku zaokrąglenia w górę końcówki uiszczonej opłaty stosunkowej do pełnego złotego, podlega odrzuceniu.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 86/06).
Do apelacji wniesionej od wyroku wydanego po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U Nr 167, poz. 1398 ze zm.) mają zastosowanie przepisy tej ustawy.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 91/06).
W sprawie gospodarczej rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą określoną w art. 28 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 49/06).
Postanowienie sądu pierwszej instancji, wydane na podstawie art. 613 k.p.c., zobowiązujące zarządcę do wypłacenia określonej kwoty tytułem nadwyżki dochodów, jest orzeczeniem co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c., od którego przysługuje apelacja.

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 58/06).
Wniosek o wykreślenie hipoteki złożony po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 126, poz. 876) podlega opłacie sądowej w wysokości stanowiącej połowę opłaty należnej od wniosku o wpis tego prawa określonej w powołanej ustawie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 102/06).
Roszczenie o zwrot podwójnego zadatku wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408), powstałe przed jej wejściem w życie, przedawnia się z upływem roku od dnia wejścia w życie tej ustawy (art. 390 § 3 k.c. w związku z art. XXXV pkt 2 p.w.k.c.).

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 101/06).
Nieprzytoczenie w pozwie okoliczności uzasadniających właściwość przemienną sądu nie uzasadnia zastosowania art. 130 § 1 k.p.c.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/06).
Biegły sądowy - członek spółdzielni mieszkaniowej - jest z mocy samej ustawy wyłączony w sprawie, w której ta spółdzielnia jest stroną, tylko wtedy, gdy wynik sprawy może bezpośrednio oddziaływać na jego prawa lub obowiązki jako członka spółdzielni (art. 48 § 1 pkt 1 w związku z art. 281 k.p.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 92/06).
Postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z "ważnych przyczyn" mieści się w hipotezie art. 673 § 3 k.c.

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 85/06).
Jeżeli sąd drugiej instancji, przekraczając granice apelacji, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji także w części, w której jako niezaskarżony stał się prawomocny, to - rozpoznając sprawę ponownie na skutek apelacji - rozpoznaje ją także w zakresie w jakim poprzednio uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w niezaskarżonej części.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 109/06).
Opłata podstawowa określona w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) jest opłatą w wysokości stałej w rozumieniu art. 1302 § 3 k.p.c.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 14 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 84/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową na podstawie zarządzenia tymczasowego sądu (art. 111 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) jest osobą, na którą po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu, przeszedł obowiązek, w rozumieniu art. 788 k.p.c., zapłaty świadczenia pieniężnego, zabezpieczonego tą hipoteką, zasądzonego wyrokiem sądu polubownego od zbywcy nieruchomości?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 103/06).
Artykuł 139 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania do przedsiębiorcy - osoby fizycznej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 93/06).
Podstawę ustanowienia hipoteki przymusowej zwykłej (art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - tekst jednolity - Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) może stanowić tylko tytuł wykonawczy.

Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 104/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy art. 397 § 2 zd. 2 k.p.c., stosowany do skarg na postanowienie referendarza sądowego na podstawie odsyłającego przepisu art. 39823 § 2 k.p.c., nakazujący rozpoznanie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie nałożenia na stronę obowiązku uiszczenia kosztów w składzie jednego sędziego dotyczy również postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie kosztów przyznanych w nakazie zapłaty (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 82/06).
Artykułu 32 prawa upadłościowego i naprawczego oraz art. 1302 § 4 k.p.c. nie stosuje się do upadłego wnoszącego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 54 p.u.n.).
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 69/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy skuteczne jest złożenie przez powoda (wierzyciela) wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, powstałych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (nakazu nakazowego) przed prawomocnym odrzuceniem zarzutów z przyczyn formalnych?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 81/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy postanowienie komornika o ustaleniu opłaty stosunkowej wydane na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882, ze zm.), od którego nie zostało wniesione odwołanie, może być zmienione (bądź uchylone) na podstawie ust. 2 art. 49 tej ustawy?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Postanowienie z dnia 7 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 77/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy postanowienie Sądu drugiej instancji wydane co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym, od którego przysługuje skarga kasacyjna, staje się prawomocne z chwilą jego wydania?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 63/06).
W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powoływania w toku postępowania wszystkich twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie zawartych w odpowiedzi na pozew, złożonej po upływie terminu wskazanego w art. 47914 § 1 k.p.c., chyba że wykaże, iż - gdyby złożył odpowiedź na pozew w terminie - ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania powstała po upływie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 87/06).
W sprawie o rozwód strona może odwołać w apelacji - wyrażoną przed sądem pierwszej instancji - zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 62/06).
W razie zbiegu egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, prowadzoną przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny, sąd rejonowy, po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w art. 773 § 1 zdanie drugie k.p.c., może orzec o dalszym prowadzeniu łącznie obu egzekucji przez ten organ egzekucyjny w trybie dla niego właściwym.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 73/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Z jaką chwilą następuje zakończenie postępowania w danej instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 74/06).
Do zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. 167, poz. 1398), mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust.1).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 67/06).
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 1 poz. 2 ze zm.) osoby prawne niebędące spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi nie utraciły z mocy prawa członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 72/06).
Roszczenie przewidziane w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) nie przysługuje w odniesieniu do działki gruntu stanowiącej drogę publiczną, nad którą spółdzielnia mieszkaniowa wzniosła budynek przed dniem 5 grudnia 1990 r.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 75/06).
Nie pobiera się opłaty podstawowej od zarzutów od nakazu zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 79/06).
1. Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, działająca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.), ma zdolność sądową;
2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 65/06).
Dokonanie przelewu wierzytelności o naprawienie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługującej wobec osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, na rzecz takiego podatnika, nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 61/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1. Czy - w sytuacji, gdy budynek posadowiony jest na działkach wpisanych do trzech ksiąg wieczystych - dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oddzielnie w każdej z części ("klatce schodowej") tego budynku, znajdującej się na działce wpisanej do odrębnej księgi;
2. Czy w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym sąd władny jest rozstyrzygać powyższą kwestię ?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 66/06).
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej na skutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym w ustawie od reprezentanta przedsiębiorcy na podstawie art. 171 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 68/06).
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 52/06).
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 60/06).
Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego powoduje jego wygaśnięcie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 56/06).
Przepis art. 386 § 5 k.p.c. nie ma zastosowania w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 50/06).
W postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem odwołania na podstawie art. 5 c ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106 poz. 493 ze zm.) sąd pierwszej instancji orzekał w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (art. 509 pkt 4 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 7 października 2005 r.)
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 48/06).
Ustalone koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela zaspokajane są w podziale sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii pierwszej (art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 51/06).
Wznowienie postępowania na podstawie określonej w art. 4011 k.p.c. nie jest dopuszczalne w razie zakończenia go postanowieniem, wydanym po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie oddalające skargę na czynność komornika, dotyczącą ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 2 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 46/06).
Nieważność postępowania przewidziana w art. 379 pkt 6 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy sąd rejonowy orzekł o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania wniesionej na podstawie art. 403 § 1 pkt 1 k.p.c. w sprawie, w której sąd okręgowy oddalił apelację.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 59/06).
Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 55/06).
Uczestnikowi pisemnego przetargu publicznego, którego oferta nabycia udziałów Skarbu Państwa w spółce z o.o. została wybrana w wyniku przeprowadzenia tego przetargu na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), w związku z art. 703 k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 września 2003 r. - przysługiwało roszczenie o zawarcie umowy.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 44/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy w świetle art. 112 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 marca 2006 r. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i w związku z art. 771 k.p.c. Skarb Państwa zobowiązany był do zwrotu należnych komornikowi, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie taksy za czynności komorników (Dz.U. Nr 62 poz. 264, z późn. zm.), opłat, ryczałtu kancelaryjnego oraz należności na pokrycie wydatków w sytuacji, gdy wierzyciel zwolniony był od kosztów sądowych przez Sąd a egzekucja świadczeń pieniężnych umorzona została bez wyegzekwowania żadnej kwoty?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 26 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 57/06).
Wniosek o przyznanie kompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415) podlega opłacie stałej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 41/06).
Powstałe przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników nie podlegają zaspokojeniu w kategorii pierwszej (art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 54/06).
Podwyższenie z dniem 1 maja 2004 r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uzasadnia - bez zmiany umowy zawartej przed 1 maja 2004 r. - obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto powiększonego o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 45/06).
Z chwilą ogłoszenia upadłości prokura wygasa, a nowa nie może być ustanowiona (art. 1097 § 2 k.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 53/06).
Przepis art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) nie wyłącza dopuszczalności zniesienia przez sąd odrębnej własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, jeżeli możliwy jest fizyczny podział budynku, w którym ustanowiono odrębną własność lokali.
 Uzasadnienie


Uchwała składu 7 sędziów SN z 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 33/06).
Roszczenie członka spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wynikające z art. 219 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze zm.), podlegało dziedziczeniu, jeżeli nie było osób uprawnionych na podstawie art. 221 § 1 tej ustawy.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 43/06).
Termin do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej określony w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 76, poz. 684) rozpoczyna bieg od dnia, w którym wierzyciel został zawiadomiony o zawarciu ugody.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 37/06).
Nieuchwalenie ustawy, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz.U. Nr 141, poz. 942 ze zm.), nie uzasadnia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za nieuzyskanie przez przewoźnika pełnego zwrotu kosztów przewozu osób uprawnionych na podstawie ustawy do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
 Uzasadnienie
Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 27/07).
Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 19/07).
Remitent, który po udzieleniu indosu pełnomocniczego stał się posiadaczem weksla, jest uprawniony do dochodzenia praw z weksla, choćby nie przekreślił swojego indosu.

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 20/07).
Apelacja sporządzona przez adwokata, w której zaskarżeniem objęto dwa roszczenia, a wnioskiem apelacyjnym tylko jedno z nich, podlega odrzuceniu wyłącznie w części niezawierającej wniosku apelacyjnego (art. 3701 k.p.c.).

Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 138/06).
Od pozwu w postępowaniu upominawczym w sprawie gospodarczej, do której mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 12/07).
Opłata stosunkowa, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), ulega podwyższeniu za każdy następny zastosowany sposób egzekucji, bez względu na jego skuteczność.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 16/07).
Sąd może na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 6/07).
Przepis art. 397 § 2 k.p.c. w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ma zastosowanie także w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 11/07).
1. Zarządzenie przewodniczącego o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu odrębnym nie wiąże sądu.
2. Rozpoznanie sprawy w innym postępowaniu wymaga zarządzenia przewodniczącego lub postanowienia sądu.

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 14/07).
Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego, zawarte w piśmie rozpoczynającym postępowanie, podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł (art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 19 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 162/06).
Wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) może uzasadniać powołanie przez stronę nowych faktów i dowodów (art. 381 k.p.c.).

Uchwała składu 7 sędziów SN z 18 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 139/06).
Prawo rybołówstwa obciążające wody państwowe na podstawie art. 16 ukazu z dnia 2 marca (19 lutego) 1864 r. o urządzeniu włościan nie wygasło z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158 ze zm.). Nie może być ono jednak wykonywane od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 35, poz. 357 ze zm.).

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 158/06).
Rygor określony w art. 1302 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy apelację wnosi sama strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 29/07).
Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nabywanych w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 7 października 2005 r., dokonuje sie zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.).

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 23/07).
Jeżeli korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia nastąpiło przed dniem 27 maja 1990 r., bieg zasiedzenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość, która do tego dnia była przedmiotem własności państwowej i z tym dniem z mocy prawa stała sie mieniem komunalnym, rozpoczyna się dnia 27 maja 1990 r.

Uchwała z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 21/07).
Po przystąpieniu Polski do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej.

Uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 26/07).
Jeżeli statut fundacji dopuszcza jego zmianę, nie jest wykluczona zmiana tych postanowień, które zgodne są z oświadczeniem woli o ustanowieniu fundacji i dotyczą wymagań innych niż określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.).

Uchwała z dnia 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 22/07).
Osobie, której w okresie obowiązywania ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, poz. 61 ze zm.) przydzielono dom jednorodzinny na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu takiego jak w spółdzielni budowlano - mieszkaniowej, przysługuje roszczenie o przeniesienie własności domu wraz z prawem do działki na podstawie art. 1714 i stosowanego w drodze analogii art. 52 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst : Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Uchwała z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 13/07).
1. Przepis art. 976 § 1 k.p.c. określa wyczerpująco podmioty, których udział w licytacji nieruchomości dłużnika jest wyłączony.
2. Do nabycia własności nieruchomości w toku egzekucji sądowej przepis art. 37 k.r.o. nie ma zastosowania.

Uchwała z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 8/07).
Sąd rejestrowy orzeka postanowieniem o złożeniu przez komornika do akt rejestrowych dokumentu zgłoszenia zajęcia udziału wspólnika w spółce handlowej; od postanowienia przysługuje apelacja.

Postanowienie z dnia 22 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 2/07).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
" 1. Czy przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 927 k.p.c. następuje z momentem złożenia takowego wniosku przez wierzyciela komornikowi, czy też z momentem doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty;
2. czy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym do nieruchomości dłużnika postanowienie o kosztach wydane w każdej z poszczególnych spraw korzysta z przymiotu prawomocności w sytuacji, gdy nie zostało doręczone wszystkim wierzycielom, którzy złożyli wnioski o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości;
3. czy w przypadku uznania prawomocności postanowień o kosztach postępowania - opisanych w punkcie 2 - w planie podziału w pierwszej kategorii można przyznać kwotę niższą, niż to wynika z prawomocnego postanowienia;
4. czy komornikowi przysługuje pełna opłata od kwoty wyegzekwowanej w wyniku sprzedaży nieruchomości w przypadku zaspokajania należności w planie podziału wierzycieli, którzy nie prowadzili postępowania egzekucyjnego przed komornikiem;
5. czy wierzyciel hipoteczny uczestniczy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 1036 k.p.c. bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 17/07).
W postępowaniu o dział spadku, w którym jeden ze spadkobierców jest jednocześnie zapisobiercą, sąd może na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. wydać postanowienie wstępne co do istnienia zapisu.

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 9/07).
Umorzenie postępowania o wyjawieniu majątku stanowi podstawę do wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jedn. tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zm.)

Uchwała z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 4/07).
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł (art. 19 ust 3, 20 ust 1 i 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 7/07).
Dokonane przez komornika na podstawie art. 9113 k.p.c. zgłoszenie zajęcia udziałów wspólnika podlega badaniu przez sąd rejestrowy, orzekający o złożeniu dokumentu zgłoszenia do akt rejestrowych, w zakresie obejmującym zgodność danych zawartych w zgłoszeniu z treścią wpisów w rejestrze; odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 10/07).
Rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym skarga na orzeczenie zespołu arbitrów, wniesiona na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) nie podlega odrzuceniu bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej, jeżeli przedsiębiorca nie jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 3/07).
Roszczenie o zwrot kwoty zapłaconej na poczet świadczenia z umowy przyrzeczonej, która nie została zawarta, nie przedawnia się z upływem terminu rocznego określonego w art. 390 § 3 k.c.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 18/07).
Przed dniem 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzeczenie się przez powiat prawa własności nieruchomości, na podstawie art. 179 k.c.

Uchwała z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 165/06).
W wypadku przedmiotowej zmiany powództwa w sprawie gospodarczej, polegającej na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast dotychczasowego, nie pobiera się opłaty od nowego roszczenia, jeżeli jego wysokość jest niższa od dotychczasowego.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 1 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 94/06).
Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 1 k.s.h.)
Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 166/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy uprawnienie (legitymacja) do żądania wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.) przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czy też Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dysponenta Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
TEZA:
Wpis hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne następuje na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13.X.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu wynikającym z ustawy zmieniającej...- Dz.U. 2002 r. Nr 241, poz. 2074).

Uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 160/06).
W razie ogłoszenia wyroku przez sędziego, który nie brał udziału w jego wydaniu zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.).

Uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 155/06).
W postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą w takiej samej wysokości jak od pozwu, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 163/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy jest skuteczne zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji w sytuacji, gdy dłużnik ujawniony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik tej spółki, pomimo dokonanego już zbycia udziałów w warunkach, gdy zawiadomienie o zajęciu zostało wystawione przed zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez dłużnika a doręczone po zbyciu tych udziałów.?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 156/06).
Dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby (art. 5986 k.p.c.).

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 148/06).
Legitymowanym do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) jest także nabywca wierzytelności, o której mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 157/06).
Przepisy art. 1046 § 3 - 8 k.p.c. stosuje się w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wyroku nakazującego wydanie altany posadowionej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - Dz.U. Nr 169, poz. 1419), w której dłużnik faktycznie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 161/06).
Nie jest dopuszczalna droga sądowa przed sądem cywilnym dla dochodzenia przez osobę godną zaufania (w rozumieniu art. 218 § 1 k.p.k.) wynagrodzenia za przechowanie rzeczy oddanej jej na przechowanie w trybie określonym w tym przepisie.

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 164/06).
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości wymaga zachowania formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości.

Postanowienie z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 159/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy może odnieść skutek powództwo windykacyjne właściciela nieruchomości gruntowej, jeżeli na objętym żądaniem pozwu gruncie posadowione są części (struktury przestrzenne) budynku nie będącego jego częścią składową?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 154/06).
W razie częściowego zwolnienia strony od kosztów sądowych, polegającego na zwolnieniu od uiszczenia opłaty od pisma podlegającego opłacie, pobiera się od tego pisma opłatę podstawową (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 2 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 141/06).
W sprawie o zapłatę należności z tytułu opłaty na fundusz termomodernizacyjny utworzony uchwałą rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej członek spółdzielni może kwestionować zasadność opłaty. Opłata na fundusz termomodernizacyjny może być pobierana przed przystąpieniem do modernizacji budynku.

Uchwała z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 130/06).
Wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika.

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 100/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy w postępowaniu upadłościowym, którego ogłoszenie nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398), od sprzeciwu złożonego w trybie art. 256 pr. up. i n., a wniesionego po wejściu w życie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U.05.167.1398), pobiera się opłatę stałą wg ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. (Dz.U.05.167.1398), czy też wpis stosunkowy wg uchylonej ustawy z dnia 13.06.1967 r.(Dz.U.02.9.88)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 95/06).
Podatek od towarów i usług (VAT) nie wchodzi w skład niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata z wyboru (art. 98 § 3 kpc).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 147/06).
W razie zniszczenia lub zaginięcia akt, w sprawie wszczętej ponownie po upływie terminów określonych w art. 718 § 2 k.p.c. sąd odrzuca pozew oraz wszczyna z urzędu postępowanie o odtworzenie akt, chyba że zachodzą okoliczności przewidziane w art. 717 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 145/06).
Do opłaty od pozwu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółki nie ma zastosowania art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 124/06).
Zakończenie postępowania w danej instancji - w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) - następuje z chwilą wydania orzeczenia kończącego postępowanie w tej instancji.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 149/06).
Spadkobierca wydziedziczony może żądać sporządzenia spisu inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (art. 637 § 1 k.p.c.).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 143/06).
Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że pozostała po niej część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 117/06).
Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 142/06).
Jeżeli członek spółdzielni zaskarżył na podstawie art. 42 § 2 prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 122 poz. 1024), uchwałę walnego zgromadzenia inną, niż dotyczącą jego praw podmiotowych , a następnie został wykluczony ze spółdzielni na podstawie art. 24 prawa spółdzielczego w brzmieniu sprzed wskazanej nowelizacji, to zachowuje legitymację czynną wówczas, gdy zaskarżył do sądu uchwałę o wykluczeniu; utrata legitymacji czynnej następuje w razie prawomocnego oddalenia powództwa o uchylenie uchwały o wykluczeniu.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 125/06).
Dopuszczalne jest zgłoszenie zarzutu potrącenia przez wierzyciela upadłego w procesie wytoczonym przeciwko niemu przez syndyka masy upadłości w sytuacji, gdy przedstawiona do potrącenia wierzytelność została przed wytoczeniem powództwa zgłoszona w postępowaniu upadłościowym wraz z zarzutem potrącenia z wierzytelnością aktualnie dochodzoną przez syndyka.

Uchwała z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 136/06).
Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 235 k.c.) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części, stanowiące odrębne budynki.

Postanowienie z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 135/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1. Czy w przypadku powołania się dłużnika w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności w trybie art. 837 zd. 1 k.p.c. dopuszczalne jest nieograniczone prowadzenie egzekucji w sytuacji, gdy tytuł wykonawczy zawiera wzmiankę o ograniczeniu egzekucji nie wskazując jednocześnie zakresu tego ograniczenia, a postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza nie zostało zakończone;
2. w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 - w jaki sposób nastąpić winno ograniczenie tej egzekucji, poprzez zawieszenie postępowania, umorzenie go, czy też złożenie egzekwowanych dalej środków do depozytu sądowego;
3. na której stronie postępowania egzekucyjnego spoczywa ciężar udowodnienia wysokości kwoty do której ograniczona jest odpowiedzialność dłużnika, w szczególności w sytuacji, gdy toczy się jednocześnie postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Postanowienie z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 144/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy przepis art. 95 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w brzmieniu ustalonym ustawą z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) jest przepisem szczególnym (lex specialis) w stosunku do przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; innymi słowy: czy od 1 maja 2004 r. wystarczającą podstawą wpisu hipoteki na rzecz banku jest - obok dokumentów bankowych wymienionych w art. 95 ust. 1 prawa bankowego - oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (lub o zmianie treści już wpisanej hipoteki) złożone w zwykłej formie pisemnej bez notarialnego poświadczenia podpisu właściciela?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 19 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 146/06).
Zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi.

Uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. (sygn. akt III CZP 134/06).
Opłata podstawowa wymieniona w art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) jest opłatą w wysokości stałej w rozumieniu art. 1302 § 3 k.p.c.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 123/06).
Własność nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87 ze zm.), a następnie - przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nie podlega przywróceniu kościelnej osobie prawnej na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 121/06).
Naruszenie pierwszeństwa przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 208, poz. 2128 ze zm.) przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości rolnej nie powoduje jej nieważności.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 133/06).
Po przekazaniu akt sprawy wraz ze sprzeciwem na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.) właściwemu sądowi przez samorządowe kolegium odwoławcze, przewodniczący wzywa do opłacenia pozwu także wówczas, gdy sprzeciw został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 131/06).
1. Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa żołnierza zawodowego pełniącego służbę stałą, przeciwko rozwiedzionemu małżonkowi o opróżnienie lokalu przydzielonego jako kwatera stała, jeżeli przydział został dokonany przed utratą mocy obowiązującej art. 28 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm.) i uwzględniał małżonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej, a pozew wniesiono po tej dacie.
2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 129/06).
Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 127/06).
Sąd przyznaje biegłemu będącemu podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług wynagrodzenie bez uwzględnienia tego podatku.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 115/06).
Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości jako sumę ulegającą podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c.) wymienia się kwotę uzyskaną z egzekucji, pomniejszoną o podatek od towarów i usług.
Niewystawienie przez komornika faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży nie stanowi przeszkody do sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 112/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1) Czy skarga na czynność komornika dokonaną w toku postępowania egzekucyjnego wszczętego i nie zakończonego przed dniem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398), złożona po dniu wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy tj. po dniu 2 marca 2006 r. podlega opłacie określonej w art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy czy też - na podstawie art. 149 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy - opłacie określonej w dotychczasowych przepisach o kosztach sądowych tj. w przepisie § 52 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 z późn. zmianami);
2) Czy przepis art. 1302 § 3 k.p.c. dodany przez art. 126 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398) i obowiązujący od dnia 2 marca 2006 r. znajduje zastosowanie do skargi na czynności komornika?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 132/06).
Jeżeli nie wszyscy wspólnicy objęli - w stosunku określonym w art. 257 § 3 w związku z art. 260 § 2 k.s.h. - udziały w kapitale zakładowym podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, podwyższenie kapitału nie dochodzi do skutku.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 113/06).
Niezamieszczenie na wydruku potwierdzającym uiszczenie w formie bezgotówkowej opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem, wymaganej stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199) może uzasadniać zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) tylko wtedy, gdy potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zawiera wystarczających danych pozwalających na przyjęcie, że opłata została uiszczona.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 120/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy podlega odrzuceniu - bez wzywania strony do uiszczenia należnej od niej opłaty sądowej - apelacja wniesiona po dniu 2 marca 2006 r. przez pełnomocnika powodów będącego adwokatem, w której został zawarty wniosek o zwolnienie powodów od kosztów sądowych, jeżeli od tej apelacji - w terminie otwartym do jej wniesienia - nie została uiszczona opłata w kwocie 30 zł.?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 126/06).
Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 k.p.c. ma ten skutek - wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r. III PZP 11/70 - że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 96/06).
1. Przewidziany w art. 1302 § 3 k.p.c. rygor odrzucenia nienależycie opłaconego środka odwoławczego lub zaskarżenia ma zastosowanie także do skargi na czynności komornika.
2. Skuteczne jest opłacenie przez radcę prawnego skargi na czynności komornika po jej wniesieniu, lecz przed upływem terminu zaskarżenia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 119/06).
Na podstawie art. 4(1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 ze zm.) nie podlegają waloryzacji udziały wniesione do spółdzielni w latach 1990-91.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 108/06).
Do należności zabezpieczonych hipoteką przymusową, wpisaną do księgi wieczystej po zajęciu nieruchomości, nie stosuje się art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 110/06).
Obowiązek uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji, w której zawarto wniosek o zwolnienie od kosztów, powstaje po uwzględnieniu tego wniosku.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 88/06).
W sprawie o zachowek bank ma obowiązek udzielenia na żądanie sądu informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 118/06).
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.

Uchwała składu 7 sędziów SN z 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 99/06).
Skarb Państwa jest biernie legitymowany w sprawie o naprawienie szkody wynikłej z ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), także wtedy, gdy stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że została wydana z naruszeniem prawa nastąpiło po dniu 26 maja 1990 r.

Uchwała z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 90/06).
1. Na listach wierzycieli sporządzanych na podstawie art. 278 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) umieszcza się tylko tych wierzycieli wymienionych w art. 273 ust. 2 tej ustawy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem przysługujących im wierzytelności.
2. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących kategorie interesów wierzycieli, którzy mają łącznie nie mniej niż dwie trzecie sumy wierzytelności ze wszystkich list wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie ich interesów.

Uchwała z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 98/06).
W razie oddalenia zawartego w apelacji wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przewodniczący wzywa do uiszczenia opłaty należnej od apelacji także wtedy, gdy wniósł ją adwokat.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 97/06).
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa majątkowe tylko do majątku wspólnego właścicieli lokali.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 107/06).
Przepis art. 206 k.c. ma zastosowanie w sprawie o ustalenie sposobu korzystania z kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi w związku z pełnioną służbą.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 89/06).
Wniosek o wyznaczenie przez sąd przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego (art. 34 k.p.a.) nie podlega opłacie sądowej.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 114/06).
Fundator nie może zmienić statutu fundacji, gdy jej statut nie upoważnia go do dokonywania takich zmian.

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 106/06).
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.).

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/06).
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.).

Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 83/06).
Apelacja wniesiona przez adwokata, bez spełnienia obowiązku zaokrąglenia w górę końcówki uiszczonej opłaty stosunkowej do pełnego złotego, podlega odrzuceniu.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 86/06).
Do apelacji wniesionej od wyroku wydanego po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U Nr 167, poz. 1398 ze zm.) mają zastosowanie przepisy tej ustawy.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 91/06).
W sprawie gospodarczej rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą określoną w art. 28 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 49/06).
Postanowienie sądu pierwszej instancji, wydane na podstawie art. 613 k.p.c., zobowiązujące zarządcę do wypłacenia określonej kwoty tytułem nadwyżki dochodów, jest orzeczeniem co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c., od którego przysługuje apelacja.

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 58/06).
Wniosek o wykreślenie hipoteki złożony po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 126, poz. 876) podlega opłacie sądowej w wysokości stanowiącej połowę opłaty należnej od wniosku o wpis tego prawa określonej w powołanej ustawie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 102/06).
Roszczenie o zwrot podwójnego zadatku wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408), powstałe przed jej wejściem w życie, przedawnia się z upływem roku od dnia wejścia w życie tej ustawy (art. 390 § 3 k.c. w związku z art. XXXV pkt 2 p.w.k.c.).

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 101/06).
Nieprzytoczenie w pozwie okoliczności uzasadniających właściwość przemienną sądu nie uzasadnia zastosowania art. 130 § 1 k.p.c.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/06).
Biegły sądowy - członek spółdzielni mieszkaniowej - jest z mocy samej ustawy wyłączony w sprawie, w której ta spółdzielnia jest stroną, tylko wtedy, gdy wynik sprawy może bezpośrednio oddziaływać na jego prawa lub obowiązki jako członka spółdzielni (art. 48 § 1 pkt 1 w związku z art. 281 k.p.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 92/06).
Postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z "ważnych przyczyn" mieści się w hipotezie art. 673 § 3 k.c.

Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 85/06).
Jeżeli sąd drugiej instancji, przekraczając granice apelacji, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji także w części, w której jako niezaskarżony stał się prawomocny, to - rozpoznając sprawę ponownie na skutek apelacji - rozpoznaje ją także w zakresie w jakim poprzednio uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w niezaskarżonej części.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 109/06).
Opłata podstawowa określona w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) jest opłatą w wysokości stałej w rozumieniu art. 1302 § 3 k.p.c.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 14 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 84/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową na podstawie zarządzenia tymczasowego sądu (art. 111 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) jest osobą, na którą po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu, przeszedł obowiązek, w rozumieniu art. 788 k.p.c., zapłaty świadczenia pieniężnego, zabezpieczonego tą hipoteką, zasądzonego wyrokiem sądu polubownego od zbywcy nieruchomości?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 103/06).
Artykuł 139 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania do przedsiębiorcy - osoby fizycznej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 93/06).
Podstawę ustanowienia hipoteki przymusowej zwykłej (art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - tekst jednolity - Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) może stanowić tylko tytuł wykonawczy.

Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 104/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy art. 397 § 2 zd. 2 k.p.c., stosowany do skarg na postanowienie referendarza sądowego na podstawie odsyłającego przepisu art. 39823 § 2 k.p.c., nakazujący rozpoznanie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie nałożenia na stronę obowiązku uiszczenia kosztów w składzie jednego sędziego dotyczy również postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie kosztów przyznanych w nakazie zapłaty (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 82/06).
Artykułu 32 prawa upadłościowego i naprawczego oraz art. 1302 § 4 k.p.c. nie stosuje się do upadłego wnoszącego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 54 p.u.n.).
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 69/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy skuteczne jest złożenie przez powoda (wierzyciela) wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, powstałych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (nakazu nakazowego) przed prawomocnym odrzuceniem zarzutów z przyczyn formalnych?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 81/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy postanowienie komornika o ustaleniu opłaty stosunkowej wydane na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882, ze zm.), od którego nie zostało wniesione odwołanie, może być zmienione (bądź uchylone) na podstawie ust. 2 art. 49 tej ustawy?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

Postanowienie z dnia 7 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 77/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy postanowienie Sądu drugiej instancji wydane co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym, od którego przysługuje skarga kasacyjna, staje się prawomocne z chwilą jego wydania?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 63/06).
W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powoływania w toku postępowania wszystkich twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie zawartych w odpowiedzi na pozew, złożonej po upływie terminu wskazanego w art. 47914 § 1 k.p.c., chyba że wykaże, iż - gdyby złożył odpowiedź na pozew w terminie - ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania powstała po upływie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 87/06).
W sprawie o rozwód strona może odwołać w apelacji - wyrażoną przed sądem pierwszej instancji - zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 62/06).
W razie zbiegu egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, prowadzoną przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny, sąd rejonowy, po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w art. 773 § 1 zdanie drugie k.p.c., może orzec o dalszym prowadzeniu łącznie obu egzekucji przez ten organ egzekucyjny w trybie dla niego właściwym.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 73/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Z jaką chwilą następuje zakończenie postępowania w danej instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 74/06).
Do zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. 167, poz. 1398), mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust.1).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 25 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 67/06).
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 1 poz. 2 ze zm.) osoby prawne niebędące spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi nie utraciły z mocy prawa członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 72/06).
Roszczenie przewidziane w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) nie przysługuje w odniesieniu do działki gruntu stanowiącej drogę publiczną, nad którą spółdzielnia mieszkaniowa wzniosła budynek przed dniem 5 grudnia 1990 r.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 75/06).
Nie pobiera się opłaty podstawowej od zarzutów od nakazu zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 13 października 2006 r. (sygn. akt III CZP 79/06).
1. Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, działająca na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.), ma zdolność sądową;
2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 65/06).
Dokonanie przelewu wierzytelności o naprawienie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługującej wobec osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, na rzecz takiego podatnika, nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 61/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"1. Czy - w sytuacji, gdy budynek posadowiony jest na działkach wpisanych do trzech ksiąg wieczystych - dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oddzielnie w każdej z części ("klatce schodowej") tego budynku, znajdującej się na działce wpisanej do odrębnej księgi;
2. Czy w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym sąd władny jest rozstyrzygać powyższą kwestię ?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 września 2006 r. (sygn. akt III CZP 66/06).
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej na skutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym w ustawie od reprezentanta przedsiębiorcy na podstawie art. 171 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 68/06).
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 52/06).
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 60/06).
Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego powoduje jego wygaśnięcie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 56/06).
Przepis art. 386 § 5 k.p.c. nie ma zastosowania w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 50/06).
W postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem odwołania na podstawie art. 5 c ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106 poz. 493 ze zm.) sąd pierwszej instancji orzekał w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (art. 509 pkt 4 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 7 października 2005 r.)
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 48/06).
Ustalone koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela zaspokajane są w podziale sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii pierwszej (art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 51/06).
Wznowienie postępowania na podstawie określonej w art. 4011 k.p.c. nie jest dopuszczalne w razie zakończenia go postanowieniem, wydanym po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie oddalające skargę na czynność komornika, dotyczącą ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 2 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 46/06).
Nieważność postępowania przewidziana w art. 379 pkt 6 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy sąd rejonowy orzekł o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania wniesionej na podstawie art. 403 § 1 pkt 1 k.p.c. w sprawie, w której sąd okręgowy oddalił apelację.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 59/06).
Dłużnik nie może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która mu przysługuje względem zbywcy, jeżeli nabył ją po powzięciu wiadomości o przelewie.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 55/06).
Uczestnikowi pisemnego przetargu publicznego, którego oferta nabycia udziałów Skarbu Państwa w spółce z o.o. została wybrana w wyniku przeprowadzenia tego przetargu na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), w związku z art. 703 k.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 września 2003 r. - przysługiwało roszczenie o zawarcie umowy.
 Uzasadnienie


Postanowienie z dnia 27 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 44/06).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy w świetle art. 112 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 marca 2006 r. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i w związku z art. 771 k.p.c. Skarb Państwa zobowiązany był do zwrotu należnych komornikowi, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie taksy za czynności komorników (Dz.U. Nr 62 poz. 264, z późn. zm.), opłat, ryczałtu kancelaryjnego oraz należności na pokrycie wydatków w sytuacji, gdy wierzyciel zwolniony był od kosztów sądowych przez Sąd a egzekucja świadczeń pieniężnych umorzona została bez wyegzekwowania żadnej kwoty?"
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 26 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 57/06).
Wniosek o przyznanie kompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415) podlega opłacie stałej.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 41/06).
Powstałe przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników nie podlegają zaspokojeniu w kategorii pierwszej (art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 54/06).
Podwyższenie z dniem 1 maja 2004 r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uzasadnia - bez zmiany umowy zawartej przed 1 maja 2004 r. - obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto powiększonego o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 45/06).
Z chwilą ogłoszenia upadłości prokura wygasa, a nowa nie może być ustanowiona (art. 1097 § 2 k.c.).
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 53/06).
Przepis art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) nie wyłącza dopuszczalności zniesienia przez sąd odrębnej własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, jeżeli możliwy jest fizyczny podział budynku, w którym ustanowiono odrębną własność lokali.
 Uzasadnienie


Uchwała składu 7 sędziów SN z 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 33/06).
Roszczenie członka spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wynikające z art. 219 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze zm.), podlegało dziedziczeniu, jeżeli nie było osób uprawnionych na podstawie art. 221 § 1 tej ustawy.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 43/06).
Termin do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej określony w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 76, poz. 684) rozpoczyna bieg od dnia, w którym wierzyciel został zawiadomiony o zawarciu ugody.
 Uzasadnienie


Uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. (sygn. akt III CZP 37/06).
Nieuchwalenie ustawy, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz.U. Nr 141, poz. 942 ze zm.), nie uzasadnia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za nieuzyskanie przez przewoźnika pełnego zwrotu kosztów przewozu osób uprawnionych na podstawie ustawy do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
 Uzasadnienie
 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią Prawną (Poznań)

tel. (061) 86-888-48

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 września 2010.