Prawnik Poznań

Strona główna
W górę
Pytania 2008
Pytania 2007
Pytania 2006
Odpowiedzi 2008
Odpowiedzi 2007
Odpowiedzi 2006

NOWE ZASADY NABORU NA APLIKACJE adwokacką, radcowską i notarialną w 2009 r. W dniu 25 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy – Prawo o notariacie, uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 286) Ustawa ta zmienia niektóre zasady naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Najważniejsze z nich są następujące: • test liczy 150 pytań, • pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66 % możliwych do uzyskania punktów, • jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską, • obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu – nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu. Zasady te będą obowiązywać podczas egzaminu, którego termin został wstępnie zaplanowany na dzień 19 września 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE NOTARIALNYM 2009

 

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286) wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które odbyły aplikację notarialną oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie tj.

  1. doktorów nauk prawnych,

  2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

  3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

  4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

  1. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 4,

  2. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

 

na dzień 21 października 2009  r. godz. 10.00. - część pierwsza, na dzień 22 października 2009  r. godz. 10.00. - część druga oraz na dzień 23 października 2009  r. godz. 10.00. – część trzecia.

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy złożyć w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację notarialną, a w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie wraz z oświadczeniem, czy dotyczy on dopuszczenia do egzaminu w pełnym zakresie, czy też jako egzaminu uzupełniającego - gdy wniosek jest składany przez osobę, która zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski, w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Egzamin zostanie przeprowadzony przez pięć komisji mieszczących się w siedzibach izb notarialnych w:

I.             Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;

II.           Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Katowicach i Wrocławiu;

III.         Krakowie, ul. Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie,

IV.         Poznaniu, ul. ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;

V.           Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie od dnia 6 lipca 2009 r. do dnia 6 września 2009 r. - przez osoby,  o których mowa w art. 12 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie od dnia 6 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 957,00 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) i winna być uiszczona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości otwarty w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem „opłata za egzamin notarialny”.

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną:

- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy – Prawo o notariacie:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu,

- dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej,

- dokumenty zaświadczające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu,

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,

- 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Pobierz kwestionariusz osobowy (format RTF)

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: niedziela, 26 września 2010.