Strona główna
W górę

 

 

Kodeks postępowania karnego

 

punktor

Dział I. Przepisy wstępne

punktor

Dział II. Sąd

punktor

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu

punktor

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

punktor

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny

punktor

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

punktor

Rozdział 4. Pokrzywdzony

punktor

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy

punktor

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny

punktor

Rozdział 7. Powód cywilny

punktor

Rozdział 8. Oskarżony

punktor

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy

punktor

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny

punktor

Dział IV. Czynności procesowe

punktor

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia

punktor

Rozdział 12. Narada i głosowanie

punktor

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych

punktor

Rozdział 14. Terminy

punktor

Rozdział 15. Doręczenia

punktor

Rozdział 16. Protokoły

punktor

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów

punktor

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

punktor

Dział V. Dowody

punktor

Rozdział 19. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego

punktor

Rozdział 21. Świadkowie

punktor

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści

punktor

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

punktor

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

punktor

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

punktor

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów

punktor

Dział VI. Środki przymusu

punktor

Rozdział 27. Zatrzymanie

punktor

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze

punktor

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy

punktor

Rozdział 30. List żelazny

punktor

Rozdział 31. Kary porządkowe

punktor

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe

punktor

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

punktor

Rozdział 33. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa

punktor

Rozdział 35. Przebieg śledztwa

punktor

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa

punktor

Rozdział 36a. Dochodzenie

punktor

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

punktor

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

punktor

Rozdział 39. Akt oskarżenia

punktor

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

punktor

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia

punktor

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej

punktor

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej

punktor

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

punktor

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej

punktor

Rozdział 45. Przewód sądowy

punktor

Rozdział 46. Głosy stron

punktor

Rozdział 47. Wyrokowanie

punktor

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

punktor

Rozdział 48. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 49. Apelacja

punktor

Rozdział 50. Zażalenie

punktor

Dział X. Postępowania szczególne

punktor

Rozdział 51. Postępowanie uproszczone

punktor

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

punktor

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe

punktor

Rozdział 54.

punktor

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

punktor

Rozdział 55. Kasacja

punktor

Rozdział 56. Wznowienie postępowania

punktor

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

punktor

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

punktor

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

punktor

Rozdział 59. Ułaskawienie

punktor

Rozdział 60. Wyrok łączny

punktor

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

punktor

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

punktor

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych

punktor

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

punktor

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów

punktor

Rozdział 65. Ekstradycja oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

punktor

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

punktor

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

punktor

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

punktor

Rozdział 66a. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

punktor

Rozdział 67. Przepisy końcowe

punktor

Dział XIV. Koszty procesu

punktor

Rozdział 68. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych

punktor

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu

punktor

Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu

punktor

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

punktor

Rozdział 72. Przepisy ogólne

punktor

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze

punktor

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem

 

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

         Linki sponsorowane

Porady Prawne

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

Kancelaria Prawna Poznań

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
kancelaria-prawna-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | wzory formularzy | kodeksy | ustawy | orzecznictwo | adresy | informatory | koszty | odsetki | FAQ | regulamin | SŁOWNIK | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: sobota, 23 maja 2009.